Rezerwacja sali prób równoznaczna jest z akceptacją poniższego regulaminu.

Regulamin wynajmu sali prób Rataplan

 

 1. Wynajem sali jest możliwy po dokonaniu rezerwacji osobistej, telefonicznej lub mailowej. Konieczne jest potwierdzenie rezerwacji z naszej strony.
 2. Osoba (lub zespół) wynajmująca salę może przebywać w sali prób wyłącznie w umówionych i opłaconych z góry godzinach. Godzina zakończenia próby jednego zespołu jest zazwyczaj godziną rozpoczęcia próby następnego.
 3. Ewentualne przedłużenie wynajęcia należy ustalić z właścicielem.
 4. Zespoły mające stałe rezerwacje dokonują opłaty za miesiąc z góry w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.
 5. Odwołanie lub zmiana terminu próby, powinno nastąpić nie później niż na 48 godzin przed wyznaczonym terminem próby. Po tym terminie pobrana opłata przepada.
 6. Rezerwacja następuje po otrzymaniu wpłaty.
 7. Zaistniałe awarie i usterki użytkownicy powinni niezwłocznie zgłaszać właścicielowi sali prób.
 8. Użytkowników sali prób obowiązuje utrzymywanie należytego porządku w   pomieszczeniach, z których korzystają.
 9. Użytkownicy sali prób zobowiązani są do pokrycia kosztów wynikających ze strat będących następstwem nieprawidłowego korzystania z sali oraz jej wyposażenia.
 10. W sali obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania jakichkolwiek płynów oraz innych rzeczy na sprzęt muzyczny.
 11. W razie nieznajomości obsługi sprzętu prosimy o zwracanie się z pytaniami do właściciela.
 12. Pomieszczenia należy pozostawić w stanie w jakim były przed wynajęciem, nie pozostawiając w nich swoich instrumentów oraz innych przedmiotów.
 13. Właściciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
 14. Na terenie studia muzycznego Rataplan obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz picia alkoholu.
 15. Zabrania się wnoszenia do studia muzycznego Rataplan środków odurzających oraz wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów.
 16. Zabrania się wynoszenia ze studia muzycznego Rataplan wszelkich przedmiotów będących jego wyposażeniem lub/i nie należących do wynajmującego.
 17. Łamanie regulaminu skutkować będzie wykreśleniem z harmonogramu na czas nieokreślony, lub nałożeniem umownych kar finansowych.
 18. Osoby korzystające z pomieszczeń studia muzycznego Rataplan zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.